Polní geotechnické zkoušky

Kontroly míry hutnění zemin a únosnosti základových půd. Pro provádění polních geotechnických zkoušek, kontrol hutnění a odběrů vzorků in situ jsme vybaveni vozidlem. Provádíme kontroly míry zhutnění zemin v přirozeném uložení, sypanin používaných pro budování násypů, zásypů, zemních těles, násypů pozemních komunikací, zásypů rýh a výkopů komunikací a inženýrských sítí, skládek odpadů, staveb železničního spodku a ostatních průmyslových staveb.

Parametry zhutnění zemin a sypanin určujeme kontrolními metodami nepřímými (statickou zatěžovací deskou, lehkou dynamickou deskou). Jednotlivé zkoušky a jejich vyhodnocení jsou prováděny podle současných platných norem, standardů, Technických podmínek, případně dalších jiných platných dokumentů nebo předpisů.

Statické zatěžovací zkoušky deskou

Statické zatěžovací zkoušky provádíme soupravou ECM – Static v.č. 117 v souladu s platnými normami a předpisy. Statickou zatěžovací zkouškou stanovujeme modul deformace podloží. Zařízení je vybaveno elektronickými snímači síly, tlaku a elektronickou vyhodnocovací jednotkou. Program vyhodnocovací jednotky umožňuje měření podle ČSN a dalších zákaznických programovatelných algoritmů. Průběh zkoušek se ukládá do paměti. Po ukončení zkoušky je možno ihned vytisknout výsledné zjištěné hodnoty deformačních modulů. Statickou zatěžovací zkouškou deskou je možno stanovit např. deformační parametry zemní pláně, základových patek apod.

Pro provedení statické zatěžovací zkoušky je potřeba, aby zadavatel zajistil v místě provedení zkoušky vhodnou protizátěž (např. naložené nákladní auto o hmotnosti cca 12 tun – Tatra, Liaz. Dále lze použít hutnící těžší hutnící válce používané při hutnění zemního tělesa. Doba provedení 1 zkoušky je přibližně 40 minut.

Lehká rázová dynamická zatěžovací zkouška deskou

Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou LDD 100 v.č. 175 se používá zejména při kontrolách kvality zemních prací na liniových stavbách , násypech, zásypech a obsypech kanalizací, zpětných zásypech, zlepšených zeminách apod. Díky nízké hmotnosti a snadné manipulaci je vhodná do míst, kde není možno provádět statickou zatěžovací zkoušku (např. přechodové oblasti mostů, zásypy kolem pilířů, nepřístupnost pro protizátěž apod.). Nízká cena zkoušky a rychlost umožňuje její použití např. při vymezení míst pro statické zatěžovací zkoušky a redukci počtu prováděných statických zatěžovacích zkoušek.

Metoda je vhodná pro nesoudržné zeminy (písky, štěrky) zrnitostní frakce do 63 mm. Dále je se používá při kontrole hutnění u vápnem zlepšených zemin a soudržných zemin.

Použití rázové zatěžovací zkoušky lehkou dynamickou deskou není možno považovat za náhradu statické zatěžovací zkoušky. Jako její vhodný doplněk umožňuje zkvalitnit rozhodovací proces pro použití statické zatěžovací zkoušky, zredukovat celkový počet prováděných statických zatěžovacích zkoušek a celkově zrychlit proces kontroly kvality zemních prací.

Projekt 2010, s.r.o.
Ruská 43, Ostrava – Vítkovice, 703 00
projekt2010@projekt2010.cz
Tel.:596 693 720    Fax:596 693 728
Těšíme se na Vaši návštěvu
Pondělí - Pátek: 7.00 - 15.30hod.